ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti FABBER Hardware s.r.o., se sídlem Žihla 992, Jablunkov 739 91 , identifikační číslo: 03060616 , zapsané u C 59225 - Krajský soud v Ostravě (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy  (dále jen "smlouva o dílo") uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "objednavatel") prostřednictvím internetového obchodu zhotovitele. Internetový obchod je zhotovitelem provozován na internetové adrese www.alutec.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").


2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zhotovitele umístěné na adrese www.alutec.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat dílo od zhotovitele, jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání.


3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 


5. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 • Způsob objednání díla a uzavření kupní smlouvy

  Nabídky prodávajícího, včetně údajů k rozměrům, výkresům, obrázkům, popisům a jiným výkonovým parametrům jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně dohodnuto jinak.

  Dodavatel v potřebných případech po předchozím souhlasu objednatele provede zaměření díla v místě plnění, o čemž je sepsán zaměřovací protokol. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro správné zaměření a předat mu veškeré potřebné informace. Správnost údajů na zaměřovacím protokolu stvrdí objednatel svým podpisem.

  V případě, že vznikne rozpor mezi technickými údaji uvedenými ve smlouvě a v zaměřovacím protokolu, mají taková ustanovení zaměřovacího protokolu přednost před smlouvou.

  Za objednávku je prodávající oprávněn považovat jakkoliv projevenou vůli kupujícího, tedy zejména písemně, e-mailem, ale také ústně.

  Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou i montážní podmínky a reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

  Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde ke shodě mezi návrhem na uzavření smlouvy a její akceptací.

  Uzavření smlouvy musí být definitivně stvrzeno podpisem obou smluvních stran a pak tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

  Nedílnou součástí smlouvy je i objednávka, kterou je zákazník povinen překontrolovat a stvrdit svým podpisem.

  Uzavřenou smlouvu je možno dále měnit nebo doplňovat jen formou písemného dodatku. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

  1. Předmět smlouvy

   Předmětem smlouvy je závazek dodavatele coby zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou za jeho provedení.

   Dílem se rozumí zejména zhotovení jakýchkoliv stavebních prvků, součástí a dalších předmětů dle specifikace předmětu díla uvedeného ve smlouvě, jakož i dodání a montáž těchto předmětů na místě uvedeném objednatelem ve smlouvě dle sjednaných podmínek, pokud smlouva nestanoví jinak.

  2. Kupní cena

   Cena díla se řídí ceníkem dodavatele platným v čase potvrzení objednávky.

   Zhotovitel si vyhrazuje právo osobně dohodnout s konkrétním objednatelem cenové a platební podmínky konkrétního objednaného díla, a to odlišně od VOP, platného ceníku a jiných smluv.

   Slevy a jakékoliv jiné srážky z celkové ceny díla podléhají osobní dohodě smluvních stran, pokud smlouva nestanoví jinak.

   Poskytovatel slevové akce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla či akci úplně zrušit bez udání důvodu a náhrady. Informace o akci pořadatele proběhnou ve vybraných on-line komunikačních kanálech či na webových stránkách poskytovatele: www.al-pergoly.cz.

   Zničení a poškození díla v době, kdy došlo k přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, nemá vliv na povinnost objednatele řádně a včas zaplatit cenu díla.

  3. Platební podmínky

   Objednatel je povinen za dílo řádně a včas zaplatit celkovou cenu díla, a to za podmínek určených v následujících ustanoveních tohoto článku VOP a/nebo smlouvě.

   Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na smluvní cenu ve výši 70 % ceny, kteroužto zálohu je kupující povinen uhradit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak. Bezprostředně po předání díla je vystavena konečná faktura ve výši zbývajícího doplatku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.

   Splatnost faktur činí, není-li sjednáno jinak, 7 dnů od data vystavení faktury.

   Po dobu prodlení kupujícího s úhradou zálohy není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

   Úhrada se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího nebo zaplacením v hotovosti. Kupující tak nese veškeré náklady na provedení platby, a je povinen platbu provést s takovým časovým předstihem, aby byla dodržena splatnost faktury.

   Veškeré bezhotovostní platby budou hrazeny na účet zhotovitele č. 3632223329/800 vedené u České spořitelny.

  4. Termín dodání, místo dodání a způsob převzetí díla

   Termín sjednaný pro zhotovení a dodání věci začíná běžet ode dne uhrazení zálohy na provedení díla objednatelem a podpisem smlouvy o dílo, podle toho, která věc nastane později. Pokud je čas dodání stanoven lhůtou, je dodavatel oprávněn dodat věc v průběhu celé této lhůty.

   Místem dodání se rozumí adresa kupujícího, kterou kupující uvedl jako dodací adresu.

   Dodavatel dodá věc ve lhůtě určené ve smlouvě. K předání a převzetí díla dojde neprodleně po jeho dokončení, tedy poté, kdy bude předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je dokončeno i tehdy, pokud vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu. Tedy vady, které nebrání používání pergoly a jejího příslušenství.

   Toto převzetí je stvrzeno podpisem odběratele nebo jím pověřené osoby (na základě plné moci) i dodavatele v předávacím protokolu a proběhne v závěru montáže. Protokol musí obsahovat alespoň: číslo smlouvy, jméno, obchodní firmu nebo název obou smluvních stran, přebírající osobu (jméno, příjmení), místo dodání věci, datum převzetí věci.

   Objednatel je povinen v předávacím protokolu uvést, zda dílo přebírá "bez výhrad" nebo "s výhradami" a v tomto případně uvést všechny vady, které dle jeho názoru má věc v době předání.

   Dodavatel má povinnost se písemně vyjádřit (e-mailem), zda vady považuje za oprávněné. V případě, že oprávněnost namítaných vad díla dodavatel uzná, sdělí objednateli termín a navrhovaný způsob jejich odstranění. Náklady spojené s odstraněním dodavatelem uznaných vad díla jdou k jeho tíži.

   Pokud se objednatel či pověřená osoba nezúčastní předání díla (po ukončení montáže) má stanovenou lhůtu 24 hodin na písemné podání vyjádření se k stavu zhotoveného díla na e-mailovou adresu info@al-pergoly.cz. Pokud se objednatel nijak nevyjádří, má se za to, že věc byla předána objednateli v den montáže, a to bez vad a nedodělků. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu.

   Dodavatel se zavazuje dodat předmět smlouvy objednateli ve lhůtě sjednané ve smlouvě, přičemž do této lhůty a do doby po uplynutí této lhůty, až do dne dodání předmětu smlouvy, se nezapočítávají dny, kdy venkovní teplota poklesne během dne pod 5 °C. Doba dodání se prodlužuje i z důvodu prodlení objednatele se splněním jeho závazků.

   V případě, že dodavatel nebude schopen dodat věc v termínu stanoveném smlouvou z důvodů vyšší moci, čas dodání věci se přiměřeně prodlouží o čas trvání důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neovlivnitelné, přičemž mají vliv na zhotovení nebo dodání věci, zejména stávky, opatření orgánů veřejné moci, přírodní živly a katastrofy apod. Dodavatel je, pokud to bude možné, povinen oznámit tyto skutečnosti objednateli spolu s oznámením alespoň přibližného možného času dodání věci. Pokud se v důsledku vyšší moci stane plnění dodavatele nemožným, jeho povinnost provést dílo zaniká. V případě, že se plnění dodavatele v důsledku vyšší moci stane splnitelným jen při zvýšených hospodářských nákladech, může objednatel od smlouvy odstoupit, je však povinen dodavateli nahradit veškeré náklady, které mu do té doby vznikly v souvislosti se zahájením provádění díla dle smlouvy.

   Pokud dodavatel nedodá věc v čase a na místo dohodnuté ve smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,01 % z celkové ceny díla, včetně DPH za každý den prodlení, případně jeho části, se kterou je v prodlení, maximálně však 3 % z celkové ceny díla včetně DPH.

  5. Montážní podmínky a stavební připravenost

   Objednatel je povinen zajistit, aby na staveniště byl zamezen vstup všem nepovolaným osobám, zejména dětem, kdy v případě porušení této povinnosti nese objednatel odpovědnost za škodu na zdraví těchto osob, za škodu na majetku svém, prodávajícího i třetích osob.

   Objednatel se dále zavazuje poskytnout dodavateli součinnost potřebnou k provedení díla, zejména bezúplatně poskytnout dodavateli elektřinu a vodu.

   Objednatel je povinen na vyžádání dodavatele poskytnout mu potřebné informace písemně, popř. předat mu podklady požadované dodavatelem, které jsou pro řádné a úplné provedení montáže zboží nezbytné a zabezpečovat součinnost prací při dotčené montáži.

   Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, je objednatel povinen připravit místo montáže věci uvedené ve smlouvě podle pokynů dodavatele, a to i vykonáním dodatečných terénních a povrchových úprav na základě písemného oznámení dodavatele o potřebě jejich vykonání, nejpozději ke dni začátku montáže věci dohodnutého ve smlouvě.

   Pokud je nutné ke složení objednané věci na místo určené objednatelem zvláštní, dostatečné silné a vhodné techniky (například stavební jeřáb), je povinností objednatele zajistit tuto techniku pro složení věci v uvedený termín a čas dodání. To vše platí za předpokladu, že není ve smlouvě ujednáno jinak.

   Pokud objednatel místo montáže věci nepřipraví nebo včas nezajistí techniku pro dodání věci nebo není možné věc z důvodu nedostupnosti dodat, je dodavatel oprávněn nepokračovat v provádění díla, dokud mu nebude doručené oznámení objednatele o tom, že místo montáže věci je připravené na provedení montáže věci. Pokud se informace uvedené v oznámení objednatele ukáží jako nepravdivé nebo částečně nepravdivé, objednatel odpovídá za újmu tím dodavateli způsobenou a zavazuje se zaplatit dodavateli všechny náklady, které v souvislosti s tím vzniknou. Po dobu, po kterou není dodavateli umožněno pokračovat v provádění díla dle tohoto odstavce, není dodavatel v prodlení s dokončením díla dle smlouvy a těchto VOP.

   Objednatel je povinen zabezpečit sjízdnost přístupových cest a dostupnost místa montáže. Příjezd a místo montáže věci musí být dostupné pro vozidla, jež přepravují objednanou věc v maximální vzdálenosti 30 m. Dále je potřeba vytvořit dostatečný prostor pro manipulaci s věcí přiměřeně odpovídající velikosti díla. V případě nevhodných klimatických podmínek je potřeba zajistit i dostatečné zpevnění přístupových cest a v místě montáže díla.

   Smluvní strany se dále dohodly, že dílo se považuje za řádně dokončené i pokud v důsledku nevhodných klimatických podmínek (zejména se jedná o pokles průměrné denní teploty pod 5 °C) nelze provést tmelení. V takovém případě se dodavatel zavazuje tmelení provést dodatečně v nejbližším možném termínu po domluvě s objednatelem, přičemž objednatel nemá z tohoto důvodu právo na pozastávku z ceny díla v jakékoliv výši.

   Součástí smlouvy je také technická zpráva k zakázce. Objednatel potvrdí svým podpisem, že prostudoval její znění a seznámil se s jejím obsahem.

  6. Neodebrání zboží

   V případě, že objednatel nepřevezme, respektive neodebere dodávku ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně po dobu prvních 14 dní z ceny neodebraného zboží včetně DPH, za každý, byť započatý den prodlení objednatele, a od 14 do 30 dne je smluvní pokuta zvýšena na 0,1 % denně za každý započatý den prodlení objednatele z ceny neodebraného zboží včetně DPH.

   V případě prodlení objednatele delšího než 30 dní s odebráním, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení se nikterak nebude dotýkat nároků dodavatele z tohoto porušení vzniklé (např. smluvní pokuta).

   V případě, že objednatel zboží nepřevezme, respektive neodebere, pak tímto není nikterak dotčen nárok dodavatele na zaplacení smluvní ceny, neboť prodávající splnil své závazky z této smlouvy mu vyplývající (dodal zboží).

  7. Nebezpečí škody

   Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem dodání věci do místa dodání určeného smlouvou a pokud se věc dodává i s montáží, tak dodání věci nastane až v okamžiku ukončení montáže a podpisem předávacího protokolu.

   V případě, že smlouva neobsahuje závazek dodavatele dodat věc do konkrétního místa, přechází nebezpečí škody na věci na objednatele okamžikem předání věci k přepravě prvnímu přepravci.

   Objednatel uzavřením smlouvy bere na vědomí, že stojí-li přístřešek/pergola u domu, kde hrozí sesuv sněhu, pro bezpečnost objednatele i bezpečnost konstrukce přístřešku/pergoly doporučuje dodavatel na střechu domu umístit zábrany proti sesuvu sněhu. Pokud dojde k sesuvu sněhu a tím k poškození přístřešku/pergoly z uvedeného důvodu, nejedná se o reklamaci vady díla jdoucí na vrub dodavatele.

  8. Odstoupení od smlouvy

   Smlouva končí dnem vypořádání všech práv, povinností a nároků smluvních stran z ní vyplývajících.

   Jinak je možné smlouvu ukončit dohodou smluvních stran anebo odstoupením od smlouvy v případech uvedených v občanském zákoníku, ve smlouvě a v případech uvedených v těchto VOP.

   Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména v těchto případech:

   • objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za dílo a/nebo její části déle než 30 dní,
   • po uzavření smlouvy s objednatelem vznikly prokazatelné skutečnosti na straně objednatele, které zakládají oprávněné pochybnosti o možnosti včasného a úplného plnění všech povinností a závazků ze strany objednatele, hlavně ve vztahu k zaplacení ceny díla a objednatel ani po výzvě dodavatele neposkytnul dodavateli dostatečnou záruku,
   • není možné z důvodu nedostupnosti místa dodání věci pro techniku věc na místo určení dodat a objednatel ani přes výzvu dodavatele nezajistil jiným způsobem dodání věci,
   • objednatel včas nezajistil stavební připravenost nebo techniku pro složení věci a nenabídnul nový vhodný termín,
   • dojde k zahájení insolvenčního řízení proti objednateli či objednatel vstoupí do likvidace.

   Případné odstoupení od smlouvy se uskuteční písemnou formou. Odstoupením od smlouvy ze strany objednatele nezanikají práva a povinnosti, které vznikly v důsledku porušení smlouvy, a to zejména nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty a jiných sankcí. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen na vlastní náklady dopravit věc dodavateli, pokud nebyla provedena montáž věci. V případě že tak neučiní, je dodavatel oprávněn na náklady objednatele věc odebrat, a to i vstupem na pozemky ve vlastnictví objednatele a odvézt sám, k čemuž ho objednatel podpisem smlouvy zmocňuje. Objednatel je povinen věc odevzdat dodavateli v původním stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud objednatel poruší tuto svou povinnost, je dodavatel oprávněn uvést věc do původního stavu na náklady objednatele.

  9. Vady zboží, reklamace

   Odpovědnost za vady, záruka za jakost a práva a povinnosti z nich plynoucí se řídí příslušnými právními předpisy.

   Dodavatel v rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídá za vady díla, které mělo dílo v okamžiku předání díla objednateli.

   Objednatel je povinen ihned po tom, kdy získá možnost s dílem nakládat, si dílo důkladně prohlédnout a zjistit, zda nemá vady či bylo-li dodané s veškerým příslušenstvím a příslušnými doklady. Všechny zjištěné vady je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit dodavateli nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy získal možnost s dílem nakládat.

   Není-li dohodnuto jinak, záruční doba je 60 měsíců ode dne předání díla dodavatelem. Na volitelné příslušenství k pergole (např. led osvícení, rgb led osvícení, dálkové ovladače, screenové rolety, čidla, atd.) a montáž je poskytovaná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba je poskytnuta za předpokladu, že objednatel splnil veškeré závazky ze smlouvy, především v termínu uhradil kupní cenu. Zhotovitel má povinnost se k podanému oznámení o vadě vyjádřit a vydat stanovisko do 30 dnů. V rámci dohodnuté prodloužené záruky činí doba pro vyjádření a vydání stanoviska 60 dnů.

   Dodavatel v rámci poskytnuté záruky za jakost odpovídá za vady na díle, které vzniknou v době trvání záruky. V rámci zákonné odpovědnosti dodavatele za vady ani v rámci dodavatelem dobrovolně poskytnuté záruky za jakost však dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku porušení povinností objednatele, např. mechanickým poškozením, chybným nebo nedbalým nakládáním s dílem, přetížením, nevhodným provozním prostředím, nedostatečnými stavebními pracemi ze strany objednatele, nevhodným místem na osazení a montáž věci, nesplnění povinností podle těchto VOP souvisejících s využitím věci, vady které na věci vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci v důsledku přepravy, vnějších zásahů a vlivů, zásahů třetích osob, za které dodavatel neodpovídá.

   Za vadu, či důvod k reklamaci nelze považovat místo spoje mezi pergolou a zdí, či jiným dílem dodaným odlišným dodavatelem. Vzhledem k tomu, že není možné zasahovat do cizího díla, nemůže dodavatel zajistit stoprocentní těsnost tohoto spoje. Na žádost objednatele mu však bude poskytnut návrh řešení, které si objednatel může zrealizovat sám.

   Vadou ani důvodem k reklamaci není také kondenzace par, zamlžování skel při vysoké vlhkosti vzduchu, chování screenových rolet vycházející z přirozených vlastností použitého materiálu a podobně.

   Požadavek na záruční nebo pozáruční servis je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemně oznámit dodavateli, resp. jím pověřené osobě, a to bezodkladně od jejich zjištění, a výhradně e-mailem na adresu pergoly@fabber.cz. Objednatel je povinen v písemném oznámení o vadách dodavateli uvést: číslo smlouvy, na kterou je servis uplatňován, popis vady (jak se projevuje), detailní fotodokumentaci, dále telefonický kontakt a odpovědnou osobu, která bude s dodavatelem za účelem odstranění vad komunikovat.

   Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dní od doručení oznámení o vadě díla potvrdit zaevidování reklamace podané objednatelem. Pokud bude reklamace oprávněná, dodavatel zároveň v čase nutném pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace podle těchto VOP určí lhůtu a způsob odstranění vady, to vše nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o vadě díla.

   Objednatel je povinen zabezpečit při vyřizování reklamace dodavateli nebo jím pověřeným osobám přístup k dílu a poskytnout součinnost, aby mohl dodavatel vady na díle opravit.

  10. Řešení sporů

   Smluvní vztahy založené smlouvou se řídí českým právním řádem. Skutečnosti neupravené smlouvou ani těmito VOP se řídí zejména občanským zákoníkem.

   Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy či rozhodčí soudy.

   Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

  11. Ochrana osobních údajů

   Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb.

   Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

   Stanete-li se zákazníkem společnosti ALUTEC s. r. o., dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o Vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

  12. Závěrečná ustanovení

   Tyto VOP jsou závazné ode dne 1. 12. 2022.

   Objednatel svým podpisem smlouvy potvrzuje, že se důkladně obeznámil s těmito VOP a akceptuje podmínky v nich stanovené.

   Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smlouvy vždy nejdříve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, anebo odmítne s druhou smluvní stranou komunikovat, bude spor řešen místně příslušným soudem dle sídla dodavatele či rozhodčím soudem v souladu s právními předpisy České republiky.

  Potřebujete poradit?  770 193 683